Plan zagospodarowania przestrzennego

paź 7, 2020

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie nakłada na gminę obowiązku sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. Plany miejscowe są tworzone na obszarach, które wcześniej zostały wskazane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ustawy o PIZP: Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W zależności od potrzeb i lokalnych warunków w planach miejscowych ustala się m.in. rodzaj możliwej do realizacji zabudowy na danym terenie, wskaźniki intensywności zabudowy, wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej (PBC), nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, wysokość zabudowy itp.

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego co powoduje, że każdy ma możliwości zagospodarowania swojego terenu, zgodnie ze warunkami określonymi w tym planie. Jak zatem rozumieć określenia wskazane w obowiązującym planie miejscowym?

Podstawowe wskaźniki

Wskaźnik intensywności zabudowy – określa stosunek powierzchni całkowitej budynku, czyli sumę powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych budynku, liczoną po obrysie ścian zewnętrznych, do powierzchni działki. Dla przykładu jeżeli działka ma powierzchnię 1000 m2, a wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 2,0 to oznacza, że mamy możliwość wybudowania budynku, którego powierzchnia całkowita zabudowy wynosi 2000 m2.

Wskaźnik powierzchni zabudowy – określa stosunek powierzchni zabudowy budynku liczonej jako rzut pionowy po obrysie ścian zewnętrznych budynku, do powierzchni działki. Dla przykładu, jeżeli działka ma powierzchnię 1000 m2, a wskaźnik powierzchni zabudowy wynosi 0,5 to oznacza, że mamy możliwość wybudowania budynku, którego powierzchnia zabudowy liczona po obrysie ścian zewnętrznych wynosi 500 m2.

Powierzchnia biologicznie czynna – rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2. Dla przykładu, jeżeli działka ma powierzchnię 1000 m2, a procentowy wskaźnik PBC wynosi 50% to oznacza, że połowa działki (500 m2) powinna stanowić grunt rodzimy.

Nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumie się przez to linię ograniczającą obszar, poza którym niedopuszczalne jest wznoszenie budynków i budowli (z wyłączeniem sieci uzbrojenia terenu).

Obowiązująca linia zabudowy – rozumie się przez to linię, na której musi zostać postawiona frontowa ściana budynku lub budowli, z dopuszczeniem wystawania poza linię balkonów, loggi oraz niezbędnych elementów budynku tj. schody, podesty, zadaszenia.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

W miejscowym planach zagospodarowania przestrzennego poza najważniejszymi powyżej wskazanymi parametrami, możemy mieć do czynienia także z wieloma innymi warunkami np. kolor pokrycia dachu. Należy pamiętać, że trzeba rozpatrywać je wszystkie wspólnie, bo jak pokazuje życie, niekiedy wzajemnie się ograniczają/wykluczają.

W czym mogę pomóc?

Skontaktuj się ze mną w celu nawiązania współpracy. Chętnie spotkam się lub porozmawiam telefonicznie w Państwa sprawie. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Polityka prywatności.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek