Pokaż listę

Wycena nieruchomości dla banku

Wycena dla banku uniwersalnego

Od 2010 roku rzeczoznawcę majątkowego sporządzającego wycenę dla sektora bankowego obejmuje Standard Zawodowy „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”. Rzeczoznawca zobligowany jest do odniesienia się do wymagań wierzycieli w procesie sporządzania operatu szacunkowego. Wewnętrzne uregulowania Bank udostępnia rzeczoznawcy, przed przystąpieniem do wyceny.

W trakcie określania wartości rynkowej, należy wskazać okoliczności ograniczające przydatność nieruchomości jako zabezpieczenie wierzytelności, np. obciążenie nieruchomości służebnością osobistą/dożywociem, zły stan techniczny, budynek wykraczający poza granice wycenianej działki.

Ponadto w świetle Standardu, jednym z załączników do operatu szacunkowego powinna być opinia o obszarach ryzyka związanego z wycenianą nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności. Zawartość załącznika:

1. Przewidywane zmiany na danym rynku nieruchomości. (np. spadek/wzrost cen na rynku lokalnym).

2. Ryzyko związane z oceną danej nieruchomości przez inwestorów. (np. bliskie sąsiedztwo wysypiska śmieci, konstrukcja obiektu – „wielka płyta”, płynność nieruchomości z uwagi na dużą powierzchnię).

3. Ogólna opinia na temat kierunku wpływu powyższego na poziom wartości wycenianej nieruchomości w przyszłości. (np. oszacowana wartość rynkowa utrzyma się na obecnym poziomie/wzrośnie; konieczność modernizacji obiektu aby utrzymał swoją wartość w przyszłości).

Operat szacunkowy, to źródło informacji o wycenianej nieruchomości, rynku lokalnym. Znając ograniczenia danej nieruchomości, Bank może rekomendować uregulowanie np. granic nieruchomości. Wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym to ważny element w procesie podejmowania decyzji kredytowej, m.in. możliwość określenia wskaźnika LtV (stosunek wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia).

Łukasz Subda - rzeczoznawca majątkowy, weryfikator wartości zabezpieczeń

Tel. 608-272-707

www.wartoscnieruchomosci.blogspot.com

Pokaż listę
Facebook LinkedIn