Pokaż listę

Działka budowlana

Ogłoszenie o sprzedaży działki budowlanej

Bardzo często w ogłoszeniach o sprzedaży działek możemy przeczytać, że są to tzn. działki budowlane. W domyśle nie oznacza to nic innego jak fakt, że możemy na tej działce wznieść zabudowę zgodną z przeznaczeniem m.in. domy jednorodzinne wolnostojące, szeregowe, wielorodzinne itp.


Bez względu jednak na rodzaj zabudowy, dla działek budowlanych jednym z najważniejszych parametrów jest informacja o tym, w jakiej odległości od granicy działki możemy sytuować zabudowę. A to jest w przepisach dość jasno określone. Informacja ta znajduję się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje na terenie działki), a także w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Plan miejscowy

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odnajdziemy tzn. nieprzekraczalne linie zabudowy, których nie możemy przekroczyć przy projektowaniu położenia nowego budynku. Są to zazwyczaj linie biegnące równolegle do dróg, chodników tak aby zabudowa na danym terenie była podobnie sytuowana. Niekiedy linie zabudowy biegną wzdłuż granic działki (np. w gęsto zabudowanych centrach miast), a niekiedy kilka metrów od granic działki (typowe dla działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną). Szczególną uwagę na nieprzekraczalne linie zabudowy należy zwrócić w przypadku działek narożnych (drogi dojazdowe z dwóch stron) – tam linie zabudowy powodują największe ograniczenia. Dodać należy, że linie zabudowy dla typowych działek jednorodzinnych wrysowane są „od strony” drogi dojazdowej, a odległość budynku od pozostałych granic działki należy zachować zgodnie z Rozporządzeniem.


Rozporządzenie

Nawet jeśli dla działki obowiązuje plan miejscowy z wrysowanymi liniami zabudowy, trzeba jednocześnie mieć na uwadze wytyczne Rozporządzenia par. 12 ust. 3: odległość zabudowy od granicy działki budowlanej powinny wynosić co najmniej:

1) przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku:

a) z otworami okiennymi lub drzwiowymi - 4 m,

b) bez otworów okiennych lub drzwiowych - 3 m,

Powyższe wytyczne mają szczególne znaczenie w przypadku działek wąskich. Dopiero wspólne zestawienie wytycznych z planu miejscowego oraz rozporządzenia pozwala na ocenę możliwości zabudowy działki, oczywiście w przypadku braku planu miejscowego należy zastosować odległości wskazane w rozporządzeniu.

Przykład

Z pozoru typowa działka budowlana z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w podwarszawskiej miejscowości, dopiero po analizie położenia nieprzekraczalnych linii zabudowy okazała się mało atrakcyjną działką budowlaną. Z całej działki ok. 80-85% jej powierzchni zostało wyłączone z możliwości zabudowy, co jednoznacznie wpływa na jej wartość rynkową.

/media/Przykad.JPG


Krystian Sum – rzeczoznawca majątkowy

Tel. 503-802-203

Pokaż listę
Facebook LinkedIn